Cubeta-d-Abrera

Informació Técnica

Informació tècnica

L’aqüífer de la cubeta d’Abrera és un aqüífer al·luvial de caràcter lliure molt vinculat al riu Llobregat. Aquest aqüífer també té terrasses i glacis més antics que aporten aigües de manera lateral. Els materials com les pissarres i els sediments neògens són de baixa permeabilitat i constitueixen el sòcol d’aquest aqüífer.

La quantitat d’aigua disponible en aquest aqüífer depèn enormement del cabal del riu Llobregat i menys de la pluviometria de la zona.

Gràfica precipitació i nivells piezomètrics

Evolució Pluviometria, conductivitat

del riu i de l’aqüífer i cabal del riu

Gràfica evolució piezomètrica i cabal

Evolució piezòmetrica i cabal del riu