Cubeta-d-Abrera

Què és la Cubeta d’Abrera

Què és la Cubeta d’Abrera

 

Qui sóm

La Comunitat d’usuaris d’Aigües de la Cubeta d’Abrera és una corporació de dret públic adscrita a l’Agència Catalana de l’Aigua que té per objecte la protecció i preservació de les aigües dins el seu àmbit de competència. Està format per tots aquells usuaris que tenen dret a l’aprofitament d’aigües subterrànies i que estan degudament inscrits al registre o al catàleg d’aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua.

 

La Cubeta d’Abrera va queda constituïda formalment el dia 29 de gener de 2009 quan el consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua en va aprovar els seus estatuts.
Objectiu de la Comunitat

a) Resoldre els problemes derivats de la sobreexplotació, contaminació i intrusió salina als aqüífers o embassaments subterranis compresos en el territori de la Comunitat, amb actuacions encaminades a la utilització racional dels recursos, a evitar-ne la contaminació i a la recàrrega artificial dels aqüífers.

b) Evitar, o en cas que es produeixin, resoldre les qüestions o litigis entre els usuaris sobre qüestions competència de la Comunitat.

c) Gestionar directament els interessos comuns de l’aprofitament de les aigües i llur policia.

d) Informar, per pròpia iniciativa o a petició de l’organisme de conca competent o d’altres Òrgans i Ens de l’Administració Autonòmica, Central o Local, en els expedients que afectin les aigües concedides, en els d’obres o en els referents a sol•licitud de noves concessions.

e) Proposar a l’Administració, a petició seva o per pròpia iniciativa, les mesures que cregui oportunes en relació al seu àmbit de competències.

f) Gestionar els serveis que l’Administració li delegui.

 

g) Potenciar entre els usuaris la implantació de nous mecanismes d’estalvi i racionalització de l’ús de l’aigua. Els diferents usuaris aplicaran aquests mecanismes en els seus processos industrials, en la millora de les xarxes o en l’optimització del reg.

h) Potenciar la reutilització d’aigua regenerada per als usos que permeti la legislació d’aigües i restants que siguin d’aplicació. Es potenciarà l’ús d’aquesta aigua regenerada per a consum urbà on sigui possible i aconsellable. Aixa mateix s’afavorirà la tornada de l’aigua regenerada al medi natural, sempre que això no impliqui una deterioració de l’estat qualitatiu de les aigües subterrànies.

i) Defensarà la necessitat de millorar la regeneració de les aigües residuals davant els estaments oficials pertinents, tant de les depurades situades dins el seu àmbit com les que aigües amunt puguin afectar la qualitat de les aigües.

j) Promoure si s’escau, els mecanismes legals necessaris, per tal d’adequar la Comunitat a l’àmbit hidrogeològic més idoni.